29.05.2020

Валюта бағамы:

Ереже

Қармақшы ауданы әкiмдiгiнiң 2016 жылғы «11» мамырдағы №246 қаулысымен бекітілген

«Қармақшы ауданы әкiмiнiң аппараты» коммуналдық мемлекеттiк мекемесiнiң Ережесi

1.Жалпы ережелер

1.«Қармақшы ауданы әкiмiнiң аппараты» коммуналдық мемлекеттiк мекемесi, әкiмдiк және Қармақшы ауданы әкiмiнiң қызметiн ақпараттық-талдау, ұйымдық-құқықтық және материалдық-техникалық саласында басшылықты жүзеге асыратын Қазақстан Республикасының мемлекеттiк органы болып табылады.
2.«Қармақшы ауданы әкiмiнiң аппараты» коммуналдық мемлекеттiк мекемесiнiң ведомстволары жоқ.
3.«Қармақшы ауданы әкiмiнiң аппараты» коммуналдық мемлекеттiк мекемесi өз қызметiн Қазақстан Республикасының Конституциясына және заңдарына, Қазақстан Республикасының Президентi мен Үкiметiнiң актiлерiне, өзге де нормативтiк құқықтық актiлерге, сондай-ақ осы Ережеге сәйкес жүзеге асырады.
4.«Қармақшы ауданы әкiмiнiң аппараты» коммуналдық мемлекеттiк мекемесi мемлекеттiк мекеме ұйымдық-құқықтық нысанындағы заңды тұлға болып табылады, мемлекеттiк тiлде өз атауы бар мөрi мен мөртаңбалары, белгiленген үлгiдегi бланкiлерi, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қазынашылық органдарында шоттары болады.
5.«Қармақшы ауданы әкiмiнiң аппараты» коммуналдық мемлекеттiк мекемесi азаматтық-құқықтық қатынастарға өз атынан түседi.
6.«Қармақшы ауданы әкiмiнiң аппараты» коммуналдық мемлекеттiк мекемесi егер заңнамаға сәйкес осыған уәкiлеттiк берiлген болса, мемлекеттiң атынан азаматтық-құқықтық қатынастардың тарапы болуға құқығы бар.
7.«Қармақшы ауданы әкiмiнiң аппараты» коммуналдық мемлекеттiк мекемесi өз құзыретiнiң мәселелерi бойынша заңнамада белгiленген тәртiппен «Қармақшы ауданы әкiмiнiң аппараты» коммуналдық мемлекеттiк мекемесi басшысының бұйрықтарымен және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген басқа да актiлермен ресiмделетiн шешiмдер қабылдайды.
8.«Қармақшы ауданы әкiмiнiң аппараты» коммуналдық мемлекеттiк мекемесiнiң құрылымы мен штат санының лимитi қолданыстағы заңнамаға сәйкес бекiтiледi.
9.Заңды тұлғаның орналасқан жерi: индекс 120500, Қазақстан Республикасы, Қызылорда облысы, Қармақшы ауданы, Жосалы кентi, Т.Рысқұлов көшесi, № 2а.
«Қармақшы ауданы әкiмiнiң аппараты» коммуналдық мемлекеттiк мекемесiнiң жұмыс кестесi: сенбi, жексенбi және заңнама актiлерiмен бекiтiлген басқа демалыс және мереке күндерiнен бөлек, күн сайын дүйсенбiден жұмаға дейiн сағат 09.00-ден 19.00-ге дейiн (сағат: 13.00-ден 15.00-ге дейiн үзiлiс).
10.Мемлекеттiк органның толық атауы – «Қармақшы ауданы әкiмiнiң аппараты» коммуналдық мемлекеттiк мекемесi.
11.Осы Ереже «Қармақшы ауданы әкiмiнiң аппараты» коммуналдық мемлекеттiк мекемесiнiң құрылтай құжаты болып табылады.
12.«Қармақшы ауданы әкiмiнiң аппараты» коммуналдық мемлекеттiк мекемесiнiң қызметiн қаржыландыру жергiлiктi бюджеттен жүзеге асырылады.
13.«Қармақшы ауданы әкiмiнiң аппараты» коммуналдық мемлекеттiк мекемесi кәсiпкерлiк субъектiлермен «Қармақшы ауданы әкiмiнiң аппараты» коммуналдық мемлекеттiк мекемесiнiң функциялары болып табылатын мiндеттердi орындау тұрғысында шарттық қатынастарға түсуге тыйым салынады.
Егер «Қармақшы ауданы әкiмiнiң аппараты» коммуналдық мемлекеттiк мекемесiне заңнамалық актiлермен кiрiстер әкелетiн қызметтi жүзеге асыру құқығы берiлсе, онда осындай қызметтен алынған кiрiстер республикалық бюджеттiң кiрiсiне жiберiледi.

2.Мемлекеттiк органның миссиясы, негiзгi мiндеттерi,функциялары, құқықтары мен мiндеттерi

14. «Қармақшы ауданы әкiмiнiң аппараты» коммуналдық мемлекеттiк мекемесiнiң миссиясы Қармақшы ауданы әкiмiнiң және әкiмдiгiнiң қызметiн сапалы және уақытылы ақпараттық-талдау, ұйымдық-құқықтық және материалдық-техникалық қамтамасыз ету болып табылады.
15. Мiндеттерi:
1) ауданы әкiмiнiң және әкiмдiгiнiң қызметiн ақпараттық-талдау, ұйымдық-құқықтық және материалдық-техникалық жағынан қамтамасыз етудегi әкiмдiктiң барлық құрылымдық бөлiмшелерi жұмысының тиiмдiлiгiн арттыру болып табылады.
2) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де мiндеттер.
16. Функциялары:
1) аудан әкiмiне және әкiмдiгiне есеп беретiн жергiлiктi мемлекеттiк басқару органдарының және лауазымды тұлғалардың жұмысына талдау жасау;
2) аудан әкiмiне және әкiмдiк мүшелерiне тиiстi мәселелер бойынша ақпарат дайындау;
3) басқа мемлекеттiк органдар мен ұйымдардан, сондай-ақ әкiмдiктiң және әкiмнiң құзыретiне жататын мәселелер бойынша жеке және заңды тұлғалардан келiп түскен өтiнiштер мен ақпараттарды жинауды және өңдеудi жүзеге асыру;
4) әкiм мен әкiмдiк қызметiнiң бұқаралық ақпарат құралдарында жария етiлуiн қамтамасыз ету;
5) әкiм мен әкiмдiктiң нормативтiк құқықтық актiлерiнiң бұқаралық ақпарат құралдарында ресми жариялануын қамтамасыз ету;
6) «Қармақшы ауданы әкiмiнiң аппараты» коммуналдық мемлекеттiк мекемесiндегi, әкiмдiктiң құрылымдық бөлiмшелерiндегi орындаушылық тәртiптiң жай-күйiне талдау жүргiзу және әкiмге ақпарат беру;
7) жұмыстың тәсiлi мен әдiстерiн жақсарту, жаңа ақпараттық технологиялар енгiзу бойынша жұмыстар жүргiзу;
8) «Қармақшы ауданы әкiмiнiң аппараты» коммуналдық мемлекеттiк мекемесiнiң жұмысын жоспарлау, әкiмдiктiң отырыстары, мәжiлiстерi, семинарлары мен басқа да iс-шараларды дайындауын ұйымдастыру және өткiзу;
9) облыс әкiмiне және әкiмдiгiне әкiмдiк қаулыларын, әкiмнiң шешiмдерi мен өкiмдерiн өзгерту, тоқтата тұру, тоқтату туралы, әкiм және әкiмдiктiң қолданыстағы заңнамаға қайшы актiлерiн жою туралы ұсыныстар енгiзу;
10) Қазақстан Республикасы Президентiнiң, Үкiметiнiң, облыс әкiмi мен әкiмдiгiнiң, аудан әкiмi мен әкiмдiгiнiң актiлерi мен тапсырмаларының және басқа да нормативтiк құқықтық актiлерiнiң орындалуын бақылауды жүзеге асыру;
11) әкiмнiң және әкiмдiк актiлерiнiң Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкестiлiгiне заңдық сараптама жүргiзу;
12) «Қармақшы ауданы әкiмiнiң аппараты» коммуналдық мемлекеттiк мекемесiнiң жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттiк қызметшiлерi мен атқарушы органдарының басшыларын қызметке тағайындау және қызметтен босату кезiнде материалдарды ресiмдейдi, мемлекеттiк қызметтi өткеру, кадрларды iрiктеуге және орналастыруға байланысты мәселелердi шешу, олардың жеке iстерiн жүргiзу;
13) жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын «Қармақшы ауданы әкiмiнiң аппараты» коммуналдық мемлекеттiк мекемесiнiң мемлекеттiк қызметшiлерiн және атқарушы органдардың басшыларын аттестаттауды ұйымдастыру және өткiзу;
14) «Қармақшы ауданы әкiмiнiң аппараты» коммуналдық мемлекеттiк мекемесiндегi iс жүргiзудi Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамаларына сәйкес жүргiзу;
15) жеке және заңды тұлғалардың өтiнiштерiн және қызметтiк құжаттарды қарау;
16) басшылықтың жеке және заңды тұлғалардың өкiлдерiн жеке қабылдауын ұйымдастыру;
17) аудан әкiмi мен әкiмдiгiнiң қызметiн материалдық-техникалық қамтамасыз етудегi жұмыстың тиiмдiлiгiн арттыру;
18) мемлекеттiк тiлдiң қолдану аясын кеңейтуге бағытталған шаралар қолдану;
19) мемлекеттiк қызметтер көрсету;
20) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамаларына сәйкес өз құзыретінің шегінде басқа да функцияларды жүзеге асыру.
17. Құқықтары мен мiндеттерi:
1) «Қармақшы ауданы әкiмiнiң аппараты» коммуналдық мемлекеттiк мекемесi әкiмдiктiң және әкiмнiң құзыретiндегi мәселелер бойынша мемлекеттiк органдардан, лауазымды тұлғалардан және басқа да ұйымдардан қажеттi ақпараттарды, құжаттар мен басқа да материалдарды сұратуға және алуға құқығы бар;
2) өзiнiң құзыретiндегi мәселелер бойынша «Қармақшы ауданы әкiмiнiң аппараты» коммуналдық мемлекеттiк мекемесi бөлiмдерiнiң басшыларына қажеттi тапсырмалар беруге;
3) тиiстi аумақта басқа мемлекеттiк басқару органдарымен, қоғамдық өзiн өзi басқару органдарымен өзара iс-қимыл жасауға;
4) «Қармақшы ауданы әкiмiнiң аппараты» коммуналдық мемлекеттiк мекемесiнде бар ақпараттық дерекқорларды пайдалануға;
5) мемлекеттiк көлiк құралдарын, байланыс және коммуникация жүйелерiн пайдалануға;
6) аудан әкiмi мен әкiмдiгiнiң қабылдаған актiлерi бойынша келiсудi қамтамасыз етуге;
7) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес өзге де құқықтар мен мiндеттердi жүзеге асыру.

3. Мемлекеттiк органның қызметiн ұйымдастыру

18. «Қармақшы ауданы әкiмiнiң аппараты» коммуналдық мемлекеттiк мекемесiне басшылықты «Қармақшы ауданы әкiмiнiң аппараты» коммуналдық мемлекеттiк мекемесiне жүктелген мiндеттердiң орындалуына және оның функцияларын жүзеге асыруға дербес жауапты Қармақшы ауданы әкiмi аппаратының басшысы жүзеге асырады.
19. «Қармақшы ауданы әкiмiнiң аппараты» коммуналдық мемлекеттiк мекемесiнiң басшысын Қармақшы ауданы әкiмi қызметке тағайындайды және қызметтен босатады.
20. «Қармақшы ауданы әкiмiнiң аппараты» коммуналдық мемлекеттiк мекемесi басшысының өкiлеттiгi:
1) «Қармақшы ауданы әкiмiнiң аппараты» коммуналдық мемлекеттiк мекемесiн мемлекеттiк органдарда және басқа да ұйымдарда ұсынады;
2) «Қармақшы ауданы әкiмiнiң аппараты» коммуналдық мемлекеттiк мекемесiнiң жұмысын ұйымдастырады және басшылық жасайды және оған жүктелген функциялар мен мiндеттердiң орындалуына, сондай-ақ сыбайлас жемқорлыққа қарсы iс-қимыл бойынша шаралар қабылдамағаны үшiн дербес жауапты болады;
3) «Қармақшы ауданы әкiмiнiң аппараты» коммуналдық мемлекеттiк мекемесi туралы Ережені, аппараттың құрылымы мен штаттық саны жөнiнде ұсыныстар әзiрлейдi және оларды бекiтуге енгiзедi, еңбекке ақы төлеу қорын үнемдеу шегiнде мемлекеттiк қызметшiлерге қосымша төлемақылар, материалдық ынталандырулар (сыйақылар) белгiлейдi.
4) «Қармақшы ауданы әкiмiнiң аппараты» коммуналдық мемлекеттiк мекемесiндегi iшкi еңбек тәртiбiн белгiлейдi;
5) «Қармақшы ауданы әкiмiнiң аппараты» коммуналдық мемлекеттiк мекемесiнiң құрылымдық бөлiмшелерiнiң қызметiне жалпы басшылық жасау мен үйлестiрудi жүзеге асырады, олар туралы ережелер әзiрлейдi, аппарат бөлiмдерi басшыларының мiндеттерi мен өкiлеттiктерiн белгiлейдi;
6) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамаларына сәйкес, аудан әкiмi тағайындайтын қызметкерлерден басқа қызметкерлердi қызметке тағайындайды, босатады және тәртiптiк жауапкершiлiкке тартады;
7) аппараттағы мемлекеттiк қызмет туралы заңнаманың орындалуын бақылайды;
8) «Қармақшы ауданы әкiмiнiң аппараты» коммуналдық мемлекеттiк мекемесiнің қызметкерлері орындауға мiндеттi бұйрықтар шығарады және нұсқаулықтар бередi;
9) әкiмге әкiмдiк қаулыларының, әкiмнiң шешiмдерi мен өкiмдерiнiң жобаларын қол қоюға ұсынады;
10) аудан әкiмдiгi қабылдаған қаулылардың, шешiмдер мен өкiмдердiң орындалуын бақылау жөнiндегi жұмысты үйлестiредi;
11) мемлекеттiк қызмет туралы заңнамаға және еңбек заңнамасына сәйкес кадрлармен жұмысты бақылайды;
12) өз құзыры шегiнде қызметтiк құжаттамаларға қол қояды;
13) «Қармақшы ауданы әкiмiнiң аппараты» коммуналдық мемлекеттiк мекемесiнiң қызметкерлерiн iссапарларға жiбередi;
14) нормативтiк құқықтық актiлердiң, бағдарламалар мен басқа да құжаттардың жобаларын әзiрлеу үшiн жұмыс топтарын құрады;
15) «Қармақшы ауданы әкiмiнiң аппараты» коммуналдық мемлекеттiк мекемесiнiң ақшалай қаражатына иелiк етедi, қаржылық құжаттарға қол қояды;
16) өзiне әкiм жүктеген басқа да мiндеттердi орындайды.
«Қармақшы ауданы әкiмiнiң аппараты» коммуналдық мемлекеттiк мекемесiнiң басшысы болмаған кезеңде оның өкiлеттiктерiн қолданыстағы заңнамаға сәйкес оны алмастыратын тұлға орындайды.
21. «Қармақшы ауданы әкiмiнiң аппараты» коммуналдық мемлекеттiк мекемесiн Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес қызметке тайындалатын және қызметтен босатылатын Қармақшы ауданы әкiмi аппаратының басшысы басқарады.

4. Мемлекеттiк органның мүлкi

22. «Қармақшы ауданы әкiмiнiң аппараты» коммуналдық мемлекеттiк мекемесi заңнамада көзделген жағдайларда жедел басқару құқығында оқшауланған мүлкi болу мүмкiн.
«Қармақшы ауданы әкiмiнiң аппараты» коммуналдық мемлекеттiк мекемесiнiң мүлкi оған меншiк иесi берген мүлiк, сондай-ақ өз қызметi нәтижесiнде сатып алынған мүлiк (ақшалай кiрiстердi қоса алғанда) және Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған өзге де көздер есебiнен қалыптастырылады.
23. «Қармақшы ауданы әкiмiнiң аппараты» коммуналдық мемлекеттiк мекемесiне бекiтiлген мүлiк коммуналдық меншiкке жатады.
24. Егер заңнамада өзгеше көзделмесе, «Қармақшы ауданы әкiмiнiң аппараты» коммуналдық мемлекеттiк мекемесi өзiне бекiтiлген мүлiктi және қаржыландыру жоспары бойынша өзiне бөлiнген қаражат есебiнен сатып алынған мүлiктi өз бетiмен иелiктен шығаруға немесе оған өзгедей тәсiлмен билiк етуге құқығы жоқ.
25. Заңды тұлға мен мемлекеттік мүлік жөніндегі уәкілетті органның (жергілікті атқарушы органның), заңды тұлға мен тиісті саланың уәкілетті органының (жергілікті атқарушы органның), заңды тұлғаның әкімшілігі мен оның еңбек ұжымының арасындағы өзара қарым – қатынастар Қазақстан Республикасының Заңдарына сәйкес айқындалады.

5. Мемлекеттiк органды қайта ұйымдастыру және тарату

26. «Қармақшы ауданы әкiмiнiң аппараты» коммуналдық мемлекеттiк мекемесiн қайта ұйымдастыру және тарату Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

  • Жарияланған күні: 04.10.2017 06:00
  • Жаңартылған күні: 04.10.2018 15:15
  • Көргендер саны: 1806
Астана 20 жыл
Қызықты ақпарат
Сіз электронды үкіметтің порталы арқылы қызмет алдыңыз ба?
Халықтан сұхбат

Оқиғалар күнтізбесі